Ekonomi

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X Şirketimizde süreç bazlı risk analizleri yapılmıştır. İş etiği kuralları çerçevesinde, pay sahipleri, menfaat sahipleri ve kamuoyu ile ilişkilere yönelik düzenlemeler mevcuttur. Entegre Yönetim Sistemleri Politikası ve İş Etiği esasları bulunmaktadır. Kurumsal Risk Yönetimi çerçevesinde risk envanteri oluşturulmuştur.
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X ÇSY politikası Entegre Yönetim Sistemleri Politikasın dahilinde belirtilmiş olup web sayfamızda duyurulmuştur.
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Şirket tarafından konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X Kurumsal Yönetimle ilgili Riskin Erken Saptaması, Denetim ve Kurumsal Yönetim Komiteleri oluşturulmuş ve Kamuya açıklanmıştır.
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X Kurumsal Yönetimle ilgili Kurumsal Yönetim, Riskin Erken Saptaması ve Denetim Komite kararları alınmış ve faaliyet raporunda belirtilmiştir.
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirket tarafından konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X ÇSY ile ilgili KPG’ler belirlenmiş, birim ve çalışan bazında KPI lar atanmıştır.
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Tohum Islahı, Güvenli Gıda platformu, Akıllı asistan mobil uygulaması gibi konular kurumsal internet sitesi üzerinden duyurulmaktadır. Ayrıca sektör fuarlarında AR-GE projeleri hakkında bilgi verilmektedir. Akıllı Tarım dergisi ile de AR-GE çalışmaları paydaşlara duyurulmaktadır.
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X Kurumsal yönetim ilkeleri esas alınarak tüm açıklamalar objektif ve şeffaf bir şekilde yapılmaktadır.
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X OYAK Faaliyet Raporunda sektörel olarak etki ve katkımızı gösteren Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları listelenmiştir. Şirket özelinde çalışmalar devam etmektedir.
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimiz bu yönde herhangi bir davaya taraf değildir.
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Bu kapsamda bilgi paylaşımı yapılmamıştır.
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X ISO 14001 belgemiz mevcuttur. Çevre yönetim sistemi kapsamında tüm politika, prosedür ve talimatlar hazırlanmıştır.
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X Dış kaynaklı doküman listesi ile takip edilmesi gereken mevzuat belirlenmiş ve günlük olarak mevzuat değişikliklerini takip eden sistem kurulmuştur. Tüm prosedür ve talimatlar ilgili mevzuatlar esas alınarak hazırlanmıştır.
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Personel Yönetmeliğinde kısmen açıklanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel öncelikler ve hassasiyetler iş stratejilerinde yer almaktadır. Geliştirme çalışmaları devam etmektedir.
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Tedarikçi değerlendirme prosedürüne göre tedarikçi seçimi yapılmakta ve denetimlerle tedarikçilerin uygunluğu kontrol edilmektedir. Süreci geliştirmek için çalışmalar devam etmektedir.
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X Çevre konusunda ortak çalışma yaptığımız bir organizasyon yoktur.
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X Enerji, su, atıksu ve atık yönetimi ile ilgili veriler toplanmakta ve raporlanmaktadır
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Çevre yönetim planında açıklanacaktır. Çalışmalar devam etmektedir
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X Çalışmalar devam etmektedir
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel öncelikler ve hassasiyetler iş stratejilerinde yer almaktadır. Geliştirme çalışmaları devam etmektedir.
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X İklim risklerinin belirlenmesi çalışması yapılmıştır. Belirlenen riskler Kurumsal Risk Envanterine eklenmiştir. Riskler ile ilgili aksiyon planları oluşturulmuştur.
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel etkiyi azaltıcı yatırımlar takip edilmekte ve raporlanmaktadır. OYAK Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyum ve Katkı Raporu doğrultusunda raporlanmaktadır.
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X Toplam enerji tüketim verileri aylık olarak takip edilmekte ve şirket içinde raporlanmaktadır. OYAK Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyum ve Katkı Raporu doğrultusunda raporlanmaktadır.
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X Elektrik, Doğalgaz ve su tüketimleri aylık olarak şirket içinde raporlanmaktadır. OYAK Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyum ve Katkı Raporu doğrultusunda raporlanmaktadır.
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Yenilenebilir enerji kullanımı hakkında proje geliştirilmektedir. GES yatırımı için fizibilite çalışmaları yapılmış ve ön çalışmalara başlanmıştır.
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X Yeni teknolojilerin takibi ve uygulaması projeleri ile enerji verimliliği artırılmaktadır.
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X Aylık olarak takip edilmektedir ancak kamu ile paylaşılmamaktadır.
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap – Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X Şirket faaliyeti gereği ilgili mevzuat ve girişim kapsamında değildir.
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X Şirket faaliyeti gereği ilgili mevzuat ve girişim kapsamında değildir.
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Şirket faaliyeti gereği ilgili mevzuat ve girişim kapsamında değildir.
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye?nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X İş Etiği Esasları belirlenmiştir. Kurumsal internet sayfasında konu ile ilgili açıklama yapılmıştır
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Hektaş Ticaret T.A.Ş. İş Etiği Esasları’nda yer almaktadır.
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X Hektaş Ticaret T.A.Ş. İş Etiği Esasları’nda yer almaktadır. Bugüne kadar etik komitesine konuya ilişkin bir başvuru olmamıştır. Olması halinde raporlanacaktır.
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X İlgili prosedürlerde yer verilmiştir.
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X Personel Yönetmelğinde açıklanmıştır. Disiplin kurulunda her türlü anlaşmazlıklar çözümlenmektedir.
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Çalışana sunulan her türlü hizmet (Eğitim, organizayon, yemek, ulaşım, etkinlik vb.) ölçümlenmektedir.
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Entegre Yönetim Sistemi Politikası içerisinde yer almaktadır. Kurumsal internet sitemizde duyurulmuştur.
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X Kaza istatistikleri düzenli olarak tutulmakta ve raporlanmaktadır. ISO 45001 belgemiz mevcuttur.
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X KVKK kapsamında iç ve dış müşterilerimize yönelik formlar oluşturularak ilgililerine duyurulmuştur. Kurumsal internet sitemizde duyurulmuştur.
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Hektaş Ticaret T.A.Ş. İş Etiği Esasları mevcuttur ve web sitemizde duyurulmuştur.
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X Çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X Müşteri Şikayetleri Süreci ile süreç tanımlanmıştır.
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X İç müşteriler ile Hekinnova iç iletişim portalı üzerinden iç iletişim sağlanmaktadır. Şirkete ait tüm bilgiler şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X OYAK Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyum ve Katkı Raporu doğrultusunda GRI standartları baz alınmaktadır.
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.
C2.5. Borsa İstanbul?un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X Konu ile ilgili çalışma grubu oluşturulmuştur.
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X Gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projeleri sürdürülebilirlik esasına göre uygulanmakta ve farklı iletişim kanallarından (web sitesi, sosyal medya, basın bülteni, v.b.) kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Gerçekleştirilen iletişim çalışmalarında, söylemlerde, basın bültenlerinde ve projelerde tarımsal ve çevresel sürdürülebilirlik vurgusu yapılmakta ve sürdürülebilirliğin önemi anlatılmaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264597

BIST

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu